Sự kiện

Mục Tiêu 7 Ngày

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du. Xin gửi đến quý Đồng Đạo Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới với nhiều phần thưởng cực kì hấp dẫn.

-= MỤC TIÊU 7 NGÀY =-

Diễn ra 7 ngày đầu tiên khai mở Máy Chủ

Ngày 1

 • Máy Chủ khai mở ngày đầu tiên.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo đạt mục tiêu quy định sẽ được nhận thưởng.
Mục TiêuThưởng
Cấp nhân vật đạt 70Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*2, Thẻ 10 Vạn Bạc*2, Thẻ Vàng Khóa*2
Cấp nhân vật đạt 80Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*3, Thẻ 10 Vạn Bạc*4, Thẻ Vàng Khóa*4
Cấp nhân vật đạt 90Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*4, Thẻ 10 Vạn Bạc*6, Thẻ Vàng Khóa*6
Cấp nhân vật đạt 95Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*5, Thẻ 10 Vạn Bạc*8, Thẻ Vàng Khóa*8
Cấp nhân vật đạt 100Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*6, Thẻ 10 Vạn Bạc*10, Thẻ Vàng Khóa*10

Ngày 2

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 2.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo vượt ải Thông Thiên Lộ sẽ được nhận thưởng.
Mục TiêuThưởng
Vượt Thông Thiên Lộ Ải 6Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*2, Thẻ 10 Vạn Bạc*2, Thẻ Vàng Khóa*2
Vượt Thông Thiên Lộ Ải 12Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*3, Thẻ 10 Vạn Bạc*4, Thẻ Vàng Khóa*4
Vượt Thông Thiên Lộ Ải 18Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*4, Thẻ 10 Vạn Bạc*6, Thẻ Vàng Khóa*6
Vượt Thông Thiên Lộ Ải 24Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*5, Thẻ 10 Vạn Bạc*8, Thẻ Vàng Khóa*8
Vượt Thông Thiên Lộ Ải 30Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*6, Thẻ 10 Vạn Bạc*10, Thẻ Vàng Khóa*10

 

Ngày 3

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 3.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo có Lực Chiến đạt mốc sẽ nhận thưởng.
Mục TiêuThưởng
Lực chiến nhân vật đạt 150.000Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*2, Thẻ 10 Vạn Bạc*2, Thẻ Vàng Khóa*2
Lực chiến nhân vật đạt 200.000Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*3, Thẻ 10 Vạn Bạc*4, Thẻ Vàng Khóa*4
Lực chiến nhân vật đạt 250.000Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*4, Thẻ 10 Vạn Bạc*6, Thẻ Vàng Khóa*6
Lực chiến nhân vật đạt 300.000Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*5, Thẻ 10 Vạn Bạc*8, Thẻ Vàng Khóa*8
Lực chiến nhân vật đạt 350.000Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*6, Thẻ 10 Vạn Bạc*10, Thẻ Vàng Khóa*10

 

Ngày 4

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 4.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo có cấp đá đạt mốc sẽ nhận thưởng.
Mục TiêuThưởng
Cấp đá quý toàn thân đạt 30Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*2, Thẻ 10 Vạn Bạc*2, Thẻ Vàng Khóa*2
Cấp đá quý toàn thân đạt 40Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*3, Thẻ 10 Vạn Bạc*4, Thẻ Vàng Khóa*4
Cấp đá quý toàn thân đạt 50Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*4, Thẻ 10 Vạn Bạc*6, Thẻ Vàng Khóa*6
Cấp đá quý toàn thân đạt 60Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*5, Thẻ 10 Vạn Bạc*8, Thẻ Vàng Khóa*8
Cấp đá quý toàn thân đạt 70Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*6, Thẻ 10 Vạn Bạc*10, Thẻ Vàng Khóa*10

 

Ngày 5

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 5.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo cường hóa trang bị đạt mốc sẽ nhận thưởng.
Mục TiêuThưởng
Trang bị toàn thân cường hóa đạt lv3Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*2, Thẻ 10 Vạn Bạc*2, Thẻ Vàng Khóa*2
Trang bị toàn thân cường hóa đạt lv4Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*3, Thẻ 10 Vạn Bạc*4, Thẻ Vàng Khóa*4
Trang bị toàn thân cường hóa đạt lv5Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*4, Thẻ 10 Vạn Bạc*6, Thẻ Vàng Khóa*6
Trang bị toàn thân cường hóa đạt lv6Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*5, Thẻ 10 Vạn Bạc*8, Thẻ Vàng Khóa*8
Trang bị toàn thân cường hóa đạt lv7Tiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*6, Thẻ 10 Vạn Bạc*10, Thẻ Vàng Khóa*10

Ngày 6

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 5.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo tiến cấp thần tướng đạt cấp yêu cầu sẽ nhận thưởng.
Mục TiêuThưởng
Thần Tướng đạt bậc 2, 1 saoTiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*2, Thẻ 10 Vạn Bạc*2, Thẻ Vàng Khóa*2
Thần Tướng đạt bậc 3, 1 saoTiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*3, Thẻ 10 Vạn Bạc*4, Thẻ Vàng Khóa*4
Thần Tướng đạt bậc 4, 1 saoTiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*4, Thẻ 10 Vạn Bạc*6, Thẻ Vàng Khóa*6
Thần Tướng đạt bậc 5, 1 saoTiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*5, Thẻ 10 Vạn Bạc*8, Thẻ Vàng Khóa*8
Thần Tướng đạt bậc 6, 1 saoTiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*6, Thẻ 10 Vạn Bạc*10, Thẻ Vàng Khóa*10

Ngày 7

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 5.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo tiến cấp thần binh đạt cấp yêu cầu sẽ nhận thưởng.
Mục TiêuThưởng
Binh Hồn đạt bậc 3, 1 saoTiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*2, Thẻ 10 Vạn Bạc*2, Thẻ Vàng Khóa*2
Binh Hồn đạt bậc 4, 1 saoTiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*3, Thẻ 10 Vạn Bạc*4, Thẻ Vàng Khóa*4
Binh Hồn đạt bậc 5, 1 saoTiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*4, Thẻ 10 Vạn Bạc*6, Thẻ Vàng Khóa*6
Binh Hồn đạt bậc 6, 1 saoTiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*5, Thẻ 10 Vạn Bạc*8, Thẻ Vàng Khóa*8
Binh Hồn đạt bậc 7, 1 saoTiến Cấp Đơn-Tướng*1, Đá Cường Hóa*6, Thẻ 10 Vạn Bạc*10, Thẻ Vàng Khóa*10

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây