Sự kiện

Ảo Hóa Trang Bị

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= Thêm Ảo Hóa Trang Bị =-

Thêm Ảo Hóa Trang Bị

  • Ảo hóa Pháp Bảo - Chí Tôn Ấn 
  • Ảo hóa Linh Kiếm - Võ Linh Kiếm và Hư Linh Kiếm
  • Ảo hóa Nữ Thần - Vong ưu Tiên
-- Ào Hóa Pháp Bảo - Chí Tôn Ấn --
-- Ảo Hóa Linh Kiếm - Võ Linh Kiếm--
-- Ảo Hóa Linh Kiếm - Hư Linh Kiếm--
-- Ảo Hóa Nữ Thần - Vong Uư Tiên --