Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Thêm Hệ Thống Thần Luyện:

  • Thêm hệ thống Thần Luyện thành cấp 10.

Cửa Hàng:

  • Thêm trang Phục Đặc Biệt thêm thời trang Tinh Linh Giáng Sinh.
  • Có thể dùng 1288 Vàng để mua.

Điều chỉnh Thần Tướng:

  • Giới hạn tiến cấp hệ thống Thần Tướng điều chỉnh đến cấp 40.

Thêm đạo cụ EXP đơn:

  • Thêm Exp Đơn,nhận được thông qua hoạt động nạp mỗi ngày.
  • Người chơi ở giai đoạn cấp khác nhau dùng đạo cụ này sẽ nhận được tỉ lệ exp tương ứng.

Điều chỉnh Tâm Pháp:

  • Giới hạn hệ thống Tâm Pháp tăng lên cấp 35.

Điều chỉnh Phụ Linh:

  • Giới hạn hệ thống Phụ Linh tăng lên cấp 15.

Giới hạn cấp khắc ấn Đá Quý tăng: 

  • Giới hạn cấp khắc ấn Đá Quý tăng lên cấp 30.

Điều chỉnh rơi: 

  • Hủy rơi đạo cụ Linh Thiêm.